Marcin Hernas

Marcin Hernas

design + direction
Anna Papiernik

Anna Papiernik

editing + management

Co to jest symbol? Jest to przede wszystkim tech­niczny wyraz ję­zyka grec­kiego ozna­cza­jący sko­rupę pa­mięci. Podej­mu­jący przy­ja­ciela go­spo­darz domu wręcza mu tzw. tes­sera ho­spi­talis, tzn. prze­ła­muje sko­rupę, sam za­trzy­muje po­łowę, a drugą daje go­ściowi, aby, jeśli po trzy­dziestu czy pięć­dzie­sięciu la­tach jakiś jego po­tomek za­wita znów do tego domu, można się było po zło­żeniu sko­rupek w ca­łość wza­jemnie roz­po­znać. Sta­ro­żytny pasz­port: oto pier­wotny tech­niczny sens sym­bolu. Jest to coś, po czym roz­po­znaje się kogoś – jako daw­nego znajomego.

Hans-Georg Gadamer, „Ak­tu­al­ność piękna” (przeł. Krystyna Krzemieniowa)

Kim jesteśmy

Co robimy

tessera to sta­le ewo­lu­u­ją­ca hy­bry­da kre­a­tyw­ne­go stu­dia gra­ficz­ne­go z agen­cją wy­daw­ni­czą.

W chwili obec­nej zaj­mu­je­my się głów­nie pro­jek­to­wa­niem i skła­dem ksią­żek, bieżącą obsługą graficzną różnego typu instytucji oraz pro­jek­to­wa­niem iden­ty­fi­ka­cji wi­zu­al­nych i bran­din­giem.

tessera zo­sta­ła za­ło­żo­na w stycz­niu 2010 roku przez Marcina Hernasa. Do his­to­rii stu­dia na­le­ży jed­nak rów­nież okres po­prze­dza­ją­cy tę datę, a mia­no­wi­cie pra­ce z za­kre­su wy­daw­ni­czo-gra­ficz­ne­go po­dej­mo­wa­ne od grud­nia 2006 roku. Od tego cza­su pra­co­wa­liś­my dla kil­ku­dzie­się­ciu in­sty­tu­cji kul­tu­ry, wy­daw­nictw i osób pry­wat­nych.

Port­folio tessery obej­mu­je kil­ka­set mniej­szych i więk­szych przed­się­wzięć, po­cząw­szy od drob­nych pro­jek­tów ulo­tek czy pla­ka­tów, a skoń­czyw­szy na bu­do­wa­niu sy­ste­mów iden­ty­fi­kacji wi­zu­al­nej i bran­din­gu czy wie­lo­let­nim pro­wa­dze­niu cza­so­pism i se­rii wy­daw­ni­czych.

Ze­spół współ­two­rzą luź­no zwią­za­ni z tesserą spe­cja­liś­ci z róż­nych dzie­dzin: gra­ficz­ki, foto­gra­fi­cy, re­dak­to­rzy, ko­rek­tor­ki, tłu­ma­cze, de­te­pow­cy, pro­gra­mis­tki. Tak dy­na­micz­ny ze­spół jest gwa­ran­tem elas­tycz­noś­ci w pro­wa­dze­niu roz­ma­i­tych pro­jek­tów.

Pra­ce, któ­rych się po­dej­mu­je­my, wy­ko­nu­je­my z pa­sją i za­an­ga­żo­wa­niem, sta­ra­jąc się łą­czyć świe­żość spoj­rze­nia z ostroż­noś­cią do­świad­cze­nia. Każ­dy pro­jekt jest szan­są na ro­zwój, nie tyl­ko na­szych Kli­en­tów, ale rów­nież nas samych.

Za­pra­sza­my do współpracy.

 • graphic design

  • projekty
  • wdrożenia
  • realizacje
 • art direction

  • koncepcja
  • strategia
  • kreacja
 • desktop publishing

  • skład i łamanie
  • wprowadzanie korekty do składu
  • opracowanie i retusz zdjęć
  • przygotowanie do druku
 • branding

  • opracowanie koncepcji
  • projekt logotypu
  • księga znaku
  • wdrożenia