wolność

Wol­ność. Antologia

Klient: Fun­dacja Pro­jekt: Polska

Rok: 2012

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, skład i ła­manie, opra­co­wanie re­dak­cyjne i ko­rekta, re­dakcja tech­niczna, przy­go­to­wanie do druku

Pod ko­niec 2011 roku Fun­dacja Pro­jekt: Polska zor­ga­ni­zo­wała kon­fe­rencję po­świę­coną wol­ności we współ­cze­snym świecie. Jej po­kło­siem miała być wy­dana w 2012 roku pu­bli­kacja, którą miałem przy­jem­ność przy­go­to­wywać przy współ­pracy z Anią Pa­piernik, Mar­tyną Sztabą i Mi­ło­szem Ho­dunem, re­dak­torem antologii.

Kon­fe­rencja miała własną iden­ty­fi­kację wi­zu­alną. Wy­cho­dząc jednak z za­ło­żenia, że pu­bli­kacja jest bytem od­rębnym, po­sta­no­wiłem przy­go­tować dla tomu nową kon­cepcję graficzną.

Książka składa się z tek­stów po­ru­sza­ją­cych temat wol­ności w kon­tek­ście roz­ma­itych za­gad­nień życia społeczno-politycznego i kul­tu­ral­nego w świecie no­wo­cze­snym. Au­torzy wy­wodzą się z róż­nych śro­do­wisk, za­równo z lewej, jak i z prawej strony sceny po­li­tycznej. Ca­łość ma jednak dość wy­raźnie li­be­ralny cha­rakter. Okładce po­sta­no­wiłem więc nadać cha­rakter nieco bar­dziej lewicowy.

Się­gnąłem po kon­cepcję wy­wie­dzioną z książek wło­skiego fi­lo­zofa Giorgia Agam­bena, „Homo sacer” i „Stan wy­jąt­kowy”. Aby zo­bra­zować ulotny kon­cept wol­ności, na okładce umie­ściłem ilu­strację przed­sta­wia­jącą wilka, a na jej re­wersie – fi­gurę więźnia Gu­an­tánamo: po­zba­wio­nego wszel­kich praw czło­wieka i oby­wa­tela. Wilk zna­lazł się na froncie, na­to­miast wię­zień na skrzy­dełku we­wnętrznej strony okładki.

Ini­cjalny kon­cept wzmoc­niło tech­nicznie opra­co­wanie tomu. Dzięki nie­spo­ty­ka­nemu wręcz za­an­ga­żo­waniu ze strony dru­karni Read-Me, a zwłaszcza Pani Mał­go­rzaty Wła­dyki, udało się przy udziale dwóch pod­wy­ko­nawców zre­ali­zować „kon­cepcję więzienną”.

Okładka wy­dru­ko­wana jest w dwóch ko­lo­rach: czarnym i Pan­tone 021c, który wy­pro­wa­dziłem za­równo z lo­go­typu fun­dacji, jak i stroju więźnia Gu­antá­namo. Ty­po­grafia ty­tu­łowa, oparta na kroju Gibson, zo­stała wy­cięta na za­sa­dzie sza­blonu (sztanca me­ta­lowa). Po­nadto na okładce po­ja­wiły się 134 otwory o śred­nicy 2,5 mm (wy­cięte la­se­rowo). W ten sposób przez front okładki prze­świ­tuje obraz więźnia, su­ge­ru­jący, że pod po­wierzchnią za­wsze dzieje się coś niepokojącego.

Ta pusta prze­strzeń uka­zuje nie­re­du­ko­walną więź między wol­no­ścią i jej bra­kiem, między czło­wie­kiem wolnym i więź­niem, panem i sługą, spo­łecznie uprzy­wi­le­jo­wa­nymi i po­zba­wio­nymi wszyst­kich praw.