thomas piketty

Thomas Pi­ketty

Klient: Wy­daw­nictwo Kry­tyki Politycznej

Rok: 2015

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, skład i ła­manie, re­dakcja tech­niczna, przy­go­to­wanie do druku

Zgodnie z ocze­ki­wa­niami Wy­dawcy pro­jekt in­spi­ro­wany ory­gi­nalnym wy­da­niem książki. Z ory­gi­nału prze­jąłem więk­szość zasad kon­struk­cyj­nych, zre­du­ko­wałem moim zda­niem nie­istotne or­na­menty, ogra­ni­czyłem ko­lo­ry­stykę, po­zo­sta­wiając tylko dwa. Ty­po­grafia oparta jest na ro­dzinie pism Ga­lano Classic Re­nego Bie­dera, którą z po­wo­dze­niem można za­sto­sować rów­nież w środku tomu do do­dat­ko­wego tekstu. Na­to­miast jeśli chodzi o krój tek­stowy w środku tomu, to zna­ko­micie na­daje się do tego ro­dzina pism Cal­luna Josa Buivengi.

Jeśli chodzi o tech­niczne pro­po­zycje, naj­le­piej by­łoby wy­dru­kować oklejkę co­veru na pa­pierze o barwie kości sło­niowej, np. na Mun­kenie Print Cream, takim samym jak w środku tomu tylko o nieco wyż­szej gra­ma­turze. Taki kolor dość łatwo tech­nicznie imi­tować (choć ze stratą w za­kresie fak­tury, za­łamań światła etc.). W wi­zu­ali­zacji za­sto­so­wałem aplę zło­żoną z 10 pro­cent żółci dru­kar­skiej, co można wy­ko­rzy­stać przy druku tomów w mięk­kiej oprawie. Ka­pitał do­dat­kowo po­wle­czony folią Spe­zial Matt.

Ta sama sztanca do okładek wszyst­kich tomów.

Kom­po­zycja okładki oparta na siatce i li­niach kon­struk­cyj­nych, które da się prze­łożyć na kon­strukcję siatki wnę­trza książki.

Rama uspójnia kon­strukcję ca­łości, wzmac­niając siłę od­dzia­ły­wania typografii.

O czy­tel­ności co­verów de­cy­duje przede wszystkim kon­trast tła i ko­loru ty­po­grafii, kom­po­zycja na osi oraz umiesz­czenie klu­czo­wych ele­mentów, czyli ty­tułu i na­zwiska au­tora, które po­ja­wiają się w tym samym miejscu w wszyst­kich to­mach, w focal points.

Pro­jekt okładek for­matu a5 bę­dzie prze­ska­lo­wanym pro­jektem for­matu b5, co jest ko­rzystne w kon­tek­ście eks­po­zycji okładek w pod­glą­dach in­ter­ne­to­wych, w skle­pach on­line etc. Okładki będą wy­glą­dały identycznie.

Oczy­wi­ście de­tale składu, ker­no­wanie, mi­ni­malne mo­dy­fi­kacje wiel­kości do do­pra­co­wania w osta­tecz­nych projektach.