teksty drugie branding

teksty drugie – branding

Klient: In­stytut Badań Li­te­rac­kich PAN

Rok: 2013–2014

Za­kres prac: Pro­jekt iden­ty­fi­kacji wi­zu­alnej oraz branding

Na je­sieni 2013 roku otrzy­małem od Ka­ta­rzyny Bo­jar­skiej pro­po­zycję prze­pro­jek­to­wania praw­do­po­dobnie naj­waż­niej­szego, a z pew­no­ścią naj­bar­dziej pre­sti­żo­wego hu­ma­ni­stycz­nego pisma na­uko­wego w Polsce – „Tek­stów Dru­gich”. Przez kilka mie­sięcy in­ten­sywnie pra­co­wa­liśmy nad ma­kietą pisma i sztancą okładek. Pierwszy numer w nowej od­słonie ukazał się wczesną wiosną 2014 roku. Od tej pory opu­bli­ko­wano 4 ko­lejne nu­mery, w tym roku pla­no­wane są jeszcze 2.

Pro­jekt pisma oparty zo­stał na pie­czo­ło­wicie opra­co­wanej ty­po­grafii skon­stru­owanej na bazie pism Lu­dwiga Übele: Marat i Marat Sans. Od­miany Bold i Light tego dru­giego stały się pod­stawą kon­strukcji lo­go­typu, na­to­miast pro­jekt okładki es­te­tycznie na­wią­zuje do „Tek­stów” pierwszych.

Na­tu­ralną kon­se­kwencją pro­jektu było opra­co­wanie iden­ty­fi­kacji wi­zu­alnej i brandingu.

Pod­stawy kon­cep­cyjne prze­jąłem z pro­jektu pisma, oczy­ściłem je je­dynie z iden­ty­fi­ku­ją­cego po­szcze­gólne nu­mery / lata ko­loru, po­zo­sta­wiając wy­łącznie czerń i biel, wzbo­ga­cone fak­tu­rami na­tu­ral­nych pa­pierów ba­weł­nia­nych. Ty­po­grafia na­wią­zuje luźno do ma­kiety pisma, wy­ko­rzy­stuje przy tym bo­gactwo form obu ro­dzin pism za­pro­jek­to­wa­nych przez Lu­dwiga Übele.

Jako do­dat­kowy ele­ment opra­co­wany do celów pro­mo­cyj­nych i mar­ke­tin­go­wych wy­brałem motyw gra­ficzny bę­dący in­ter­pre­tacją kul­to­wego sfor­mu­ło­wania fran­cu­skiego fi­lo­zofa Jacques’a Der­ridy – „il n’y a pas de hors-texte”, czyli „nie ist­nieje poza-tekst” – po­cho­dzą­cego z jego kla­sycznej książki „De la gram­ma­to­logie” (O gra­ma­to­logii). W pla­nach seria po­dob­nych mo­tywów gra­ficz­nych wy­ko­rzy­stu­ją­cych inne słynne cy­taty z dzie­dziny li­te­ra­tu­ro­znaw­stwa i filozofii.