teksty drugie 25 lat

Teksty Drugie 25 lat

Klient: In­stytut Badań Li­te­rac­kich PAN

Rok: 2015

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, skład i ła­manie, przy­go­to­wanie do druku

Su­ple­ment do iden­ty­fi­kacji wi­zu­alnej „Tek­stów Drugich”.

Logo dwu­dzie­sto­pię­cio­lecia zo­stało przy­go­to­wane w kilku wer­sjach do­sto­so­wa­nych do miejsca, wiel­kości i spo­sobu eks­po­zycji. Oparte jest na zgra­fi­cy­zo­wanej liczbie 25. Kształt gra­ficzny wy­wie­dziony z ge­nial­nego kroju Com­mer­cial Type do­sko­nale wpi­suje się w spe­cy­fikę cza­so­pisma, li­te­ra­tu­ro­znaw­czego pe­rio­dyku ni­cu­ją­cego w wy­jąt­kowy sposób klu­czowe za­gad­nienia współ­cze­snej hu­ma­ni­styki. War­stwo­wość znaku ko­re­luje z kon­se­kwentnie pro­mo­waną przez cza­so­pismo po­stawą ba­dawczą, która kwe­stio­nuje sztywne po­działy między dzie­dzi­nami wiedzy. Iko­niczne przed­sta­wienie książki wpi­sane w znak do­dat­kowo wzmacnia jego hu­ma­ni­styczny wydźwięk.