powidoki / afterimages

Po­wi­doki / Afterimages

Klient: Wy­daw­nictwo Pań­stwowej Wyż­szej Szkoły Fil­mowej, Te­le­wi­zyjnej i Teatralnej

Rok: 2013

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, skład i ła­manie, re­dakcja tech­niczna, przy­go­to­wanie do druku

Książka wy­róż­niona przez Pol­skie To­wa­rzy­stwo Wy­dawców Książek w kon­kursie Naj­pięk­niejsza Książka Roku 2013.

Opar­towska okładka, szary Geltex, białe i czarne sito + tło­czenie czarną folią. Blok książki wy­dru­ko­wany na pa­pierze Arctic White.

Ser­decznie dzię­kuję przede wszystkim Kubie Mi­kur­dzie za za­ufanie i cier­pli­wość, zna­ko­mi­temu gronu re­dak­cyj­nemu: Annie Marii Za­rychcie, Ma­rzenie Bo­ma­now­skiej, Annie Ka­zi­mier­czak i oczy­wi­ście JM Ma­riu­szowi Grze­gorz­kowi za owocną współ­pracę, dru­karni Po­li­graf z Łodzi za pie­czo­ło­wi­tość i naj­wyższą ja­kość i – last but not least – Paw­łowi Wój­ci­kowi za sup­port w naj­trud­niej­szych mo­men­tach pracy nad książką.

Fo­to­grafie Basia Budniak.