my piece of wood

my piece of wood

Klient: my piece of wood

Rok: 2014

Za­kres prac: Pro­jekt iden­ty­fi­kacji wi­zu­alnej, bran­ding oraz pro­jekt i wdro­żenie wie­lo­ję­zycznej strony in­ter­ne­towej po­łą­czonej ze sklepem

Bi­żu­teria pro­jek­to­wana i wła­sno­ręcznie wy­ko­ny­wana przez Hanię wpi­suje się w coraz po­wszech­niejszy trend handmade’owego de­signu, ba­zu­ją­cego na au­tor­skim, per­so­nalnym po­dej­ściu do ma­terii wy­twa­rza­nego przed­miotu. Od wy­szu­kania wła­ści­wych ma­te­riałów w czasie co­dzien­nych wę­drówek, przez żmudną i cza­so­chłonną ob­róbkę przy użyciu tra­dy­cyj­nych na­rzędzi, pie­czo­ło­wite przy­ozdo­bienie i uszla­chet­nienie, aż do go­to­wych dzieł sztuki użyt­kowej, które za­chwy­cają pro­stotą i bez­po­śred­nio­ścią wy­razu… A dalej przez es­te­tycznie i z dba­ło­ścią wy­ko­nane nie­po­wta­rzalne opa­ko­wania, które fruną nie­rzadko przez ocean do klientów z ca­łego świata.

Trudno uchwycić w czymś tak za­po­śred­ni­czonym przez kul­turę jak iden­ty­fi­kacja wi­zu­alna coś tak na­tu­ral­nego jak praca w drewnie. Jedno jest pewne: wy­maga to po­kory. W sto­sunku do samej pracy, jej wy­tworów, ale i ma­te­riałów, które od swo­jego na­tu­ral­nego stanu do rąk od­biorców prze­by­wają sto­sun­kowo krótką drogę w po­staci uważnej pracy autorki.

Iden­ty­fi­kacja wi­zu­alna zbu­do­wana zo­stała na pod­stawie roz­myślnie ogra­ni­czo­nych środków wy­razu: dwa kroje pisma, dwa ko­lory, jeden prosty symbol oraz fak­tura drewna, która staje się pars pro toto toż­sa­mości dzia­łal­ności Hani. Krój główny, Ty­po­nine Stencil, zna­ko­micie od­daje im­ma­nentną dwo­istość bi­żu­terii wy­ko­ny­wanej przez Hanię: sub­tel­ności, z jaką ko­jarzą się ele­ganckie kroje sze­ry­fowe, oraz na poły użyt­ko­wego cha­rak­teru sza­blonów po­zwa­la­ją­cych na okieł­znanie nie­ła­twej w ob­róbce ma­terii. Czarny jako kolor ba­zowy oraz zie­lony jako ko­lo­ry­styczny ekwi­wa­lent ma­te­riałów. Dwie wersje lo­go­typu, a także płynna struk­tura iden­ty­fi­kacji, ba­zu­jąca na ze­sta­wieniu pod­sta­wo­wych form lo­go­typu z zie­lo­nymi pie­czę­ciami słu­żą­cymi do cu­sto­mi­zo­wania w do­wolny sposób ma­te­riałów iden­ty­fi­ka­cyj­nych. To wszystko wzbo­ga­cone oczy­wi­ście na­tu­ral­nymi ma­te­ria­łami: drewnem, pa­pierem eko­lo­gicznym, sznur­kiem etc.

Strona w budowie.