mowa nienawiści

Li­be­ralna stra­tegia prze­ciwko mowie nie­na­wiści w sieci

Klient: Eu­ro­pean Li­beral Forum

Rok: 2014

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, skład i ła­manie, ko­rekta, re­dakcja tech­niczna, przy­go­to­wanie do druku

Mi­łosz Hodun, od nie­dawna doktor nauk hu­ma­ni­stycz­nych uni­wer­sy­tetu w Rej­kja­wiku, wczesną zimą 2014 roku za­pro­po­nował nam za­pro­jek­to­wanie i skład ra­portu na temat mowy nie­na­wiści w sieci, który na­pisał na zle­cenie Eu­ro­pean Li­beral Forum. Pomni świetnej współ­pracy przy pro­jekcie „Wol­ność. An­to­logia” nie wa­ha­liśmy się długo.

W ciągu kilku ty­godni po­wstał pro­jekt, a na­stępnie skład dwu­dzie­stocz­te­ro­stro­ni­cowej bro­szury przy­go­to­wanej w dwóch wer­sjach ję­zy­ko­wych, pol­skiej i angielskiej.

Jeśli chodzi o za­ło­żenia pro­jek­towe, po­sta­no­wi­liśmy gra­ficznie na­wiązać do te­matu, ale za­chować przy tym ele­gancki, kla­syczny cha­rakter pu­bli­kacji. Za­de­cy­do­wało to o do­borze środków gra­ficz­nych: agresję, fru­strację i gniew, sto­jące u pod­staw hej­ter­stwa in­ter­ne­to­wego, prze­trans­po­no­wa­liśmy na ko­lo­ry­stykę i roz­wią­zania ty­po­gra­ficzne. In­ten­sywna czer­wień (Pan­tone 185c), za­sto­so­wana do na­główków, ty­tułów i tek­stów uzu­peł­nia­ją­cych, zo­stała ze­sta­wiona ze sto­no­wanym gra­natem (Pan­tone 7463c). Ty­po­grafia ty­tu­łowa na­to­miast łączy an­tykwę kla­sy­cy­styczną (AW Co­nqu­eror Didot w zna­ko­mitym spo­lsz­czeniu Zbyszka Czap­nika) z no­wo­cze­snym krojem Ro­berta Slim­bacha – War­nock Pro w od­mianie Di­splay Bold, z jego agre­syw­nymi, ostrymi, kan­cia­stymi sze­ry­fami i dra­ma­tycznym ry­sun­kiem liter. Do­peł­nie­niem pro­jektu okładki są zdjęcia ko­ja­rzące się z oko­licz­no­ściami po­wsta­wania hejtu internetowego.

Pro­jekt ma­kiety pod­po­rząd­ko­wa­liśmy za­równo wy­ma­ga­niom druku, jak i lek­tury na ekra­nach (pu­bli­kacje do­stępne w obu for­mach, prin­towej i cy­frowej – linki po­niżej): układ pię­cio­ko­lum­nowy, z iden­tycznym układem strony prawej i lewej (naj­od­po­wied­niejszy do lek­tury on­line); pierwsza ko­lumna za­re­zer­wo­wana jest dla tek­stów uzu­peł­nia­ją­cych (przy­pisy, ode­słania), ty­tu­laria skła­dane na sze­ro­kość ko­lumny, tekst główny w ukła­dzie dwu­ła­mowym. Pisma pod­sta­wowe za­sto­so­wane w skła­dzie to, poza wyżej wy­mie­nio­nymi, Cal­luna Josa Bu­ivengi (tekst główny) i Marat Sans (tekst uzupełniający).

Tekst do­stępny on­line w wersji pol­skiej i an­giel­skiej.