Klient: Wy­daw­nictwo Kry­tyki Politycznej

Rok: 2012

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, skład i ła­manie, ko­rekta, re­dakcja tech­niczna, przy­go­to­wanie do druku

Ne­storka pol­skiej hu­ma­ni­styki, na­uczy­cielka i men­torka kilku po­koleń współ­cze­snych po­lo­ni­stów i po­lo­ni­stek, pro­mo­torka nie­zli­czo­nych dok­to­ratów, ha­bi­li­tacji i ma­gi­ste­riów, au­torka dzie­siątek książek i setek ar­ty­kułów na­uko­wych – udzie­liła wy­wiadu jednej ze swoich wy­cho­wanek, Ka­zi­mierze Szczuce, skąd­inąd znanej kry­tyczce i jednej z lu­mi­narek ruchu fe­mi­ni­stycz­nego w Polsce. Tem­pe­ra­ment wy­wia­dowczy Szczuki zo­stał skon­fron­to­wanym z ogromnym au­to­ry­tetem, wiedzą i mą­dro­ścią Ja­nion. W kon­se­kwencji po­wstała książka nie­wielka (druga część wy­wiadu ukaże się pod ko­niec 2014 roku) pod względem ob­ję­tości, ale po­tężna, jeśli chodzi o za­war­tość me­ry­to­ryczną. Ży­ciorys prof. Misi (jak brzmieć bę­dzie tytuł dru­giego tomu) sta­nowi sy­nek­dochę po­wo­jen­nych losów Polski – od wojny aż do współ­cze­snych debat, w które prof. Ja­nion się nie an­ga­żuje, choć pilnie je śledzi.

Książka uka­zała się w świetnej, li­czącej już osiem tomów (li­stopad 2014), serii Wy­daw­nictwa Kry­tyki Po­li­tycznej. Dwie wersje oprawy: twarda i miękka. Na froncie zdjęcie ar­chi­walne z wcze­snych lat dzie­ciń­stwa Marii Ja­nion, przed­sta­wia­jące ją po­grą­żoną w amoku czy­tel­ni­czym, na backu – kolaż klu­czo­wych scen z wkładki zdję­ciowej, obej­mu­ją­cych oma­wiany okres życia bohaterki.

Książka zło­żona pi­smami Abril Ve­ro­niki Bu­rian i Jo­ségo Sca­glione uzu­peł­nio­nymi Ohradą Fran­tiška Štorma. Oprawa twarda, grzbiet prosty, folia mat, la­kier błysk.