Václav Havel

Klient: Wy­daw­nictwo Kry­tyki Politycznej

Rok: 2012–2014

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, re­dakcja i ko­rekta, skład i ła­manie, re­dakcja tech­niczna, przy­go­to­wanie do druku dwóch książek

Mi­ni­seria pism Vác­lava Havla wy­dana przez Wy­daw­nictwo Kry­tyki Po­li­tycznej. W tym pro­jekcie po­sta­wiłem na stronę tech­niczną. Na okładkę za­pro­po­no­wałem użycie tego sa­mego pa­pieru (o wyż­szej gra­ma­turze) co do bloku książki, a mia­no­wicie Mun­kena Print White. Nie­fo­lio­wany cover za­dru­ko­wany zo­stał Pantone’em i cmy­kową czernią. Wy­brane i do pierw­szego, i dru­giego tomu barwy pan­tone to pod­sta­wowe ko­lory na­ro­dowe Czech. Uzu­peł­nione bielą pa­pieru ukła­dają się w kom­pletną flagę.

Na froncie okładki ciasno wy­ka­dro­wane zdjęcie cha­ry­zma­tycz­nego Havla. Ty­po­grafia co­veru oparta jest na De­de­ronie Serif To­máša Bro­usila i Adelle Ve­ro­niki Bu­rian i Jo­sego Sca­glione w kilku od­mia­nach. Na grzbiecie i 4 stronie okładki mi­nia­tu­rowy wi­ze­runek au­tora, z tyłu do­dat­kowo au­to­graf i cy­taty da­jące czy­tel­ni­kowi przed­smak książki. Wnę­trze okładki za­dru­ko­wane jed­no­licie na czarno, po­dobnie jak pierwsza i ostatnia karta bloku.

Ma­kieta książki – także ba­zu­jąca na De­de­ronie i Adelle – zo­stała wzbo­ga­cona re­gu­larnym, uło­żonym na ze­wnętrznym mar­gi­nesie pat­ternem, który przy­jemnie od­cina się od barwy pa­pieru. Ten sam motyw gra­ficzny po­wtó­rzyłem rów­nież na okładce, łą­cząc za jego po­mocą za­dru­ko­wane płasz­czyzny frontu i backu okładki z nie­za­dru­ko­wanym grzbietem.