bracia quay

Trzy­nasty mie­siąc. Kino braci Quay

Klient: Kor­po­racja Ha!art, MFF Nowe Horyzonty

Rok: 2010

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, opra­co­wanie re­dak­cyjne i ko­rekta, skład i ła­manie, re­dakcja tech­niczna, przy­go­to­wanie do druku

Pro­jekt frontu okładki: Bracia Quay

Jedna z książek przy­go­to­wa­nych przez Wy­daw­nictwo Kor­po­racja Ha!art na MFF Nowe Ho­ry­zonty w 2010 roku.

An­to­logia ta zo­stała zre­da­go­wana przez Ad­rianę Pro­deus i Kubę Mi­kurdę, przy współ­pracy Mi­chała Olesz­czyka. W pra­cach nad książką brało udział kil­ku­nastu au­torów i au­torek, a także sami bo­ha­te­rowie, którzy udzie­lili Kubie i Mi­cha­łowi ob­szer­nego wy­wiadu (pa­nowie wcze­śniej i póź­niej prze­py­ty­wali m.in. Terry’ego Gil­liama i Guya Mad­dina, w obu przy­pad­kach do­pro­wa­dzając do po­wstania zna­ko­mi­tych książek, które też miałem przy­jem­ność przy­go­to­wywać). Bracia Quay za­pro­jek­to­wali front okładki na pod­stawie kadru z filmu „Stille Nacht I. Dra­molet”, a także współ­pra­co­wali z nami przy pro­jek­to­waniu ma­kiety, ak­cep­to­wali jej wersje, kon­sul­to­wali wybór kroju (Jannon Fran­tiška Štorma).

Efektem prac była niemal ba­ro­kowa w formie i es­te­tyce książka z mnó­stwem or­na­men­to­wych roz­wiązań ty­po­gra­ficz­nych, do­sto­so­wa­nych do róż­no­rod­ności form tek­stów ze­bra­nych w an­to­logii (wy­wiad, esej, tekst na­ukowy, ko­miks, słownik etc.). Tekst w ła­mach, pełne ju­sto­wanie i cho­rą­giewka, zmienne wy­rów­nanie tekstu, ręcznie skła­dane i wła­my­wane w tekst przy­pisy na mar­gi­ne­sach, kom­po­zycja roz­kła­dów­kowa, duże fo­to­grafie, wy­od­ręb­nione pod­pisy, mar­gi­nalia z od­sy­ła­czami i ko­men­ta­rzami do tek­stów, kla­syczne łapki etc.

Po­wstała w ten sposób książka nie­zwykła, choćby ze względu na rzadko spo­ty­kaną (bo bardzo trudną do wy­pra­co­wania we współ­pracy po­między au­to­rami, wy­daw­cami, bo­ha­te­rami, pro­jek­tan­tami etc.) sy­nergię treści i formy. Świetna współ­praca z Kubą, z którym na bie­żąco dys­ku­to­wa­liśmy każde roz­wią­zanie gra­ficzne, niemal na żywo kom­po­no­wa­liśmy po­szcze­gólne teksty, ze­sta­wiając je ze zna­ko­mi­tymi ka­drami i fo­to­sami z filmów Braci Quay.