basia budniak

Basia Bud­niak

Klient: Basia Budniak

Rok: 2014

Za­kres prac: Pro­jekt iden­ty­fi­kacji wi­zu­alnej, branding

Basia Bud­niak. Au­torka więk­szości zdjęć na stronie tes­sery. Fo­to­grafka z po­wo­łania, za­mi­ło­wania i za­wodu – wy­ko­ny­wa­nego z pasją i bez ja­kie­go­kol­wiek cienia wąt­pli­wości. Spe­cja­listka z nie­praw­do­po­dobnym wy­czu­ciem mo­mentu i kom­po­zy­cyj­nymi oraz tech­nicz­nymi umie­jęt­no­ściami, które mo­głyby za­dziwić nie­jed­nego gwiazdora.

Iden­ty­fi­kacja wi­zu­alna oparta jest na 3 źró­dłach: ini­cja­łach Basi, tropie ide­owym za­su­ge­ro­wanym przez nią samą, a mia­no­wicie Bau­hausie, oraz na sko­ja­rzeniu wi­zu­alnym z dwu­obiek­ty­wowym apa­ratem fo­to­gra­ficznym. Ini­cjały Basi – ujęte w kształt kla­sycz­nych geo­me­trycz­nych liter „b” ty­po­wych dla bau­hau­sow­skich krojów, ta­kich jak Blippo, z jego sten­ci­lowym wy­cię­ciem – po­łą­czone zo­stały w kształt wer­ty­kal­nego znaku nie­skoń­czo­ności, a rów­no­cze­śnie dwu­obiek­ty­wo­wego apa­ratu. Ide­alnie geo­me­tryczna kon­strukcja oparta jest na mo­dule o sze­ro­kości i wy­so­kości ma­łego koła (5 x 6).

Symbol uzu­peł­niony zo­stał nie­ty­pową ty­po­grafią: krój ba­zowy to Stag Dot Chri­stiana Schwartza – od­miana Light świetnie ko­re­luje z po­in­ty­li­styczną kon­cepcją ca­łości. Do­dat­kowo użyłem ro­dziny pism Lato au­tor­stwa Łu­kasza Dziedzica.

Ciemna czer­wień jest na­wią­za­niem do bau­hau­sow­skiej ko­lo­ry­styki, na­to­miast zdjęcia po­chodzą z kilku cy­klów fo­to­gra­ficz­nych Basi.