Witaj!

Jeśli chcesz się z nami skon­tak­tować, za­pro­po­nować nam współ­pracę, sko­men­tować nasze port­folio albo po prostu się przy­witać, na­pisz do nas albo za­dzwoń. Ad­resy re­alne, on­line i linki do na­szych pro­filów spo­łecz­no­ścio­wych znaj­dziesz obok/poniżej. A jeśli nie masz ochoty szukać, po prostu sko­rzy­staj z for­mu­larza kon­tak­to­wego po­niżej. Do prze­czy­tania / zo­ba­czenia / usłyszenia.

Na­pisz do nas

Ad­resy

wir­tu­alnie
marcin hernas | tes­sera
tessera@​tessera.​org.​pl
(+48) 606 397 976

re­alnie
marcin hernas | tes­sera
osiedle hut­nicze 6/77
31–918 kraków

spo­łecz­no­ściowo