Marcin Hernas

Marcin Hernas

de­sign + direction
Anna Papiernik

Anna Pa­piernik

edi­ting + management

Co to jest symbol? Jest to przede wszystkim tech­niczny wyraz ję­zyka grec­kiego ozna­cza­jący sko­rupę pa­mięci. Po­dej­mu­jący przy­ja­ciela go­spo­darz domu wręcza mu tzw. tes­sera ho­spi­talis, tzn. prze­ła­muje sko­rupę, sam za­trzy­muje po­łowę, a drugą daje go­ściowi, aby, jeśli po trzy­dziestu czy pięć­dzie­sięciu la­tach jakiś jego po­tomek za­wita znów do tego domu, można się było po zło­żeniu sko­rupek w ca­łość wza­jemnie roz­po­znać. Sta­ro­żytny pasz­port: oto pier­wotny tech­niczny sens sym­bolu. Jest to coś, po czym roz­po­znaje się kogoś – jako daw­nego znajomego”.

Hans-Georg Ga­damer, „Ak­tu­al­ność piękna” (przeł. Kry­styna Krzemieniowa)

Kim je­steśmy

Co ro­bimy

tes­sera to stale ewo­lu­ująca hy­bryda kre­atyw­nego studia gra­ficz­nego z agencją wydawniczą.

W chwili obecnej zaj­mu­jemy się głównie pro­jek­to­wa­niem i składem książek i cza­so­pism, re­da­go­wa­niem i ko­rektą tek­stów, pro­jek­to­wa­niem stron in­ter­ne­to­wych, iden­ty­fi­kacji wi­zu­al­nych i brandingiem.

tes­sera zo­stała za­ło­żona w styczniu 2010 roku przez Mar­cina Her­nasa. Do hi­storii studia na­leży jednak rów­nież okres po­prze­dza­jący tę datę, a mia­no­wicie prace z za­kresu wydawniczo-graficznego po­dej­mo­wane od grudnia 2006 roku. Od tego czasu pra­co­wa­liśmy dla kil­ku­dzie­sięciu in­sty­tucji kul­tury, wy­daw­nictw i osób prywatnych.

Port­folio tes­sery obej­muje kil­kaset mniej­szych i więk­szych przed­się­wzięć, po­cząwszy od drob­nych pro­jektów ulotek czy pla­katów, a skoń­czywszy na bu­do­waniu sys­temów iden­ty­fi­kacji wi­zu­alnej, two­rzeniu stron in­ter­ne­to­wych i bran­dingu czy wie­lo­letnim pro­wa­dzeniu cza­so­pism i serii wydawniczych.

Dziś ze­spół współ­tworzą luźno zwią­zani z tes­serą spe­cja­liści z róż­nych dzie­dzin: gra­ficzki, fo­to­gra­ficy, re­dak­torzy, ko­rek­torki, tłu­macze, de­te­powcy, pro­gra­mistki. Tak dy­na­miczny ze­spół jest gwa­rantem ela­stycz­ności w pro­wa­dzeniu roz­ma­itych projektów.

Prace, któ­rych się po­dej­mu­jemy, wy­ko­nu­jemy z pasją i za­an­ga­żo­wa­niem, sta­rając się łą­czyć świe­żość spoj­rzenia z ostroż­no­ścią do­świad­czenia. Każdy pro­jekt jest szansą na rozwój, nie tylko na­szych Klientów, ale rów­nież nas samych.

Za­pra­szamy do współpracy.

 • gra­phic design

  • pro­jekty
  • wdro­żenia
  • re­ali­zacje
 • art di­rec­tion

  • kon­cepcja
  • stra­tegia
  • kre­acja
 • de­sktop publishing

  • skład i łamanie
  • wpro­wa­dzanie ko­rekty do składu
  • opra­co­wanie i re­tusz zdjęć
  • przy­go­to­wanie do druku
 • bran­ding

  • opra­co­wanie koncepcji
  • pro­jekt logotypu
  • księga znaku
  • wdro­żenia
 • re­dakcja i korekta

  • opra­co­wanie merytoryczne
  • ad­iu­stacja ję­zy­kowa i techniczna
  • po­prawa interpunkcji
  • usu­nięcie błędów literowych

Re­ko­men­dacje

Maciej Kropiwnicki

Współ­praca ze stu­diem tes­sera, pro­wa­dzonym przez Mar­cina Her­nasa, jed­nego z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych pol­skich pro­jek­tantów, to nie tylko ogromna przy­jem­ność, ale rów­nież gwa­rancja tego, że książki po­wstałe w wy­niku tej współ­pracy będą długo cie­szyć oko czy­tel­ników do­ce­nia­ją­cych dobrą ty­po­grafię i ele­gancki, a za­razem no­wo­czesny, skład. Je­dyną rzeczą, jaka ogra­nicza wy­obraźnię tes­sery, są re­guły do­brego ty­po­gra­ficz­nego rzemiosła.

Ma­ciej Kro­piw­nickikie­rownik Wy­daw­nictwa Kry­tyki Politycznej
Piotr Marecki

Marcin Hernas roz­winął się za­wo­dowo wraz z naszą in­sty­tucją. Za­czął współ­pracę z nami jako stu­dent i na­tych­miast zo­stał wrzu­cony na głę­boką wodę: eks­pe­ry­men­talna li­te­ra­tura, tech­no­teksty, li­be­ra­tura, wszelkie te­sto­wania granic no­śnika książki. Słowem, ak­tyw­ność DTP poj­mo­wana jako wy­zwanie. Ta współ­praca to także wkład me­ry­to­ryczny, wiele prze­czy­ta­nych lektur o samej książce i jej ma­te­rialnej stronie, które owo­co­wały bo­gatą wy­mianą doświadczeń.

Piotr Ma­reckiprezes Kor­po­racji Ha!art
Bogna Świątkowska

To, co ce­nimy w Mar­cinie naj­bar­dziej, to jego bez­względ­ność wobec nie­do­cią­gnięć za­równo w treści, jak i w formie. Lu­bimy po­legać na jego skru­pu­lat­ności i dys­cy­plinie, mamy pew­ność, że książki przez niego „prze­cho­dzące” do­staną od­po­wiednią porcję uwagi i za­an­ga­żo­wania. Je­dyne, co nam nie od­po­wiada, to to, że Marcin, ce­niony także przez in­nych wy­dawców, bywa za­jęty i nie pra­cuje z nami tak często, jak byśmy tego chcieli.

Bogna Świąt­kowskapre­zeska Fun­dacji Bęc Zmiana
Tomasz Cieślak-Sokołowski, Bogdan Rogatko

Ze­spół Re­dak­cyjny dwu­mie­sięcz­nika kulturalno-literackiego „De­kada Li­te­racka” (od roku 2008), a na­stępnie Kra­kowska Fun­dacja Li­te­ra­tury wy­da­jąca „Nową De­kadę Kra­kowską” (od 2012 do 2014 roku) współ­pra­co­wali z firmą tes­sera i Panem Mar­cinem Her­nasem. Wy­soko ce­nimy sobie w pełni pro­fe­sjo­nalny i per­fek­cyjny w naj­mniej­szych szcze­gó­łach skład na­szego czasopisma.

To­masz Cieślak-Sokołowski, Bogdan Ro­gatko pre­zesi Kra­kow­skiej Fun­dacji Literatury

Za­ufali nam