Cia­steczka

Ta strona używa cia­ste­czek (co­okies), dzięki którym moż­liwe jest ukrycie in­for­macji o uży­waniu cia­ste­czek (pasek na dole strony) osobom, które już się z nią za­po­znały i klik­nęły przy­cisk OK, ro­zu­miem.

Do­dat­kowo na stronie znaj­duje się skrypt Go­ogle Ana­ly­tics (sta­ty­styki oglą­dal­ności) oraz skrypty przy­ci­sków ser­wisów spo­łecz­no­ścio­wych Fa­ce­book, Twitter i Go­ogle+, które rów­nież mogą za­pi­sywać ciasteczka.

Więcej na temat cia­ste­czek (co­okies) można prze­czytać na stronie Wszystko o cia­stecz­kach.